Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende for alle zentuvos samarbeidspartnere. Samarbeidspartnerne er i betingelsene omtalt som Kunden. Deretter er Kundens samarbeidspartner også nevnt såfremt denne har en viktig plassering i leveransen. Denne er omtalt som Selger.

Prisene, som det henvises til i avtalen, er oppgitt i et separat dokument. Alle priser på produkter og tilleggsytelser er oppgitt u./moms, med mindre annet er spesifisert eller avtalt. Ved avvik fra normal leveranse kan det bli pålagt ekstra meromkostning etter gjeldene prisliste.

1. Generelle betingelser for bestilling

Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder ved ordrebestilling i zentuvos bestillingssystem zPro. Hvis bestilling online ikke er mulig må bestillingen skje via e-post eller telefon. Hvis bestillingen ikke inneholder foretrukken informasjon, og dette forsinker zentuvos arbeid med booking av fotografering, leveringen av bestilt materiale eller på annen måte påvirker leveransen, kan Kunden bli pålagt en meromkostning i henhold til de gjeldende priser.

Bestillingen skal alltid inneholde følgende informasjon:

 • Kundens aktuelle oppdragsnummer/saksnummer
 • Eiendommens type
 • Antall plan og samlet m2 til oppmåling
 • Korrekt adresse (etasje, side, dør nr. ved etasjeeiendom)
 • Kontaktopplysning med navn, telefonnummer og e-post adresse på Selger eller denne stedfortreder som skal kontaktes i forbindelse med fotografering
 • Informasjon til fotograf eller zentuvo som er viktige å ha  med i leveransen (ønsker)

Ved nøkkelhenting

 • Kontaktperson for avtale om nøkkelhenting
 • Hvor nøkkelen kan hentes og fra hvilke tidspunkt
 • Ved kodelås/alarm; kode til å låse opp / skru av alarm
 • Navn på døren/postkasse
 • Spesielle hensyn som fotografen må ta

Ved salgstekst:

 • De opplysninger som er etterspurt  i ordrebestillingen
 • Ved intervju; hvem som skal kontaktes
 • Ytterlig informasjon som er verdt å  ta med i salgsteksten.

Ved luftfoto:

 • Stedsnavn
 • Kommune
 • Gårds – og bruksnummer
 • Om fotograferingen skal skje kun i solskinn el. fortest mulig

zentuvo skal til enhver tid bestrebe seg til å ta kontakt samme dag på alle innkommende bestillinger som mottas innen
kl. 16:00. Bestillinger som mottas etter kl. 16:00 vil bli ansett som mottatt den påfølgende virkedag.

Bestilling av plantegning skal sendes til zentuvo på e-post innen kl. 16:00 for at den skal bli håndtert samme dag. Plantegning er kun ment som veiledende illustrasjon. zentuvo påtar seg ikke ansvar for eventuelle avvik eller feil som måtte forekomme på den innsendte plantegningen.

De oppgitte priser i seneste offentliggjort prisliste er alltid gjeldene. Ved avvik, ønske om tilvalg eller tilbud om prosjektsalg kontaktes zentuvo på e-post eller telefon. Bestillinger som ikke er blitt gjennomført eller fulgt opp av Kunden 90 dager etter ordrebestilling ble gjort vil bli slettet uten varsel, med mindre Kunden gir zentuvo beskjed om at den skal holdes aktiv.

2. Generelle betingelser for fotografering 

zentuvo skal gjøre sitt beste for å tilby fotografering innenfor 5.virkedager. Den reelle leveringstid baseres på og avhenger dog av fotografenes rådighet, samt tilgjengeligheten til Selger og avtalen om fotograferingen med denne. Hvis bestillingen er til en øy utenfor fastland, eller inkluderer fly- eller dronefoto, vil den reelle leveringstiden være basert på eksterne forhold som faller utenfor zentuvos betingelser. Kunden er dermed innforstått med at bestillinger som er til øyer utenfor fastland eller inkluderer fly- eller dronefoto, kan kreve en særskilt avtale om utførelse og levering. zentuvo skal så vidt det er mulig, holde kunden løpende informert via zPro eller e-post om hvor og når det er mulig å gjennomføre fotograferingen.

Ved reservasjon av fotografering må Kunden ha kontaktet zentuvo via e-post eller telefon innen kl. 16:00 for å opprettholde tiden for fotograferingen. Hvis Kunden ikke har kontaktet zentuvo innen denne tid vil reservasjonen bli annullert. Bestillingen vil fortsatt være aktiv i zentuvos system.

Fotografering i dagslys utføres alle arbeidsdager i tidsrommet 8:00-16:00. Fotografering etter kl. 16:00, på lørdager/søndager og helligdager avhenger av fotografens tilgjengelighet, og med forbehold om betaling av mellomlegg/meromkostning i henhold til den gjeldene prisliste. I forbindelse med nøkkelhenting vil det bli krevet et avhentingstillegg. Den gjeldene prisliste er basert på eiendommer med beliggenhet opptil 30km fra Kundens kontor. Ekstra kjøring vil bli pålagt i henhold til gjeldene priser, såfremt eiendommens beliggenhet  er mer enn 30km herfra, med mindre annet er avtalt med zentuvo i forkant av fotograferingen. Ved ønske om fotografering samme dag som bestilling vil det bli pålagt et servicetillegg i hennhold til gjeldende prisliste.

3. Generelle vilkår 

Det er Kundens ansvar å sørge for at bestillingen er påført korrekte opplysninger om eiendommen og kontaktinformasjon
(jf. punkt 1). Det er således Kundens ansvar å informere zentuvo hvis en bestilling ønskes utført innenfor spesielle ønsker eller der er forhold som zentuvo skal være spesielt oppmerksomme på og krever særlig hensyn. Dette skal avtales og bekreftes av zentuvo i forkant av fotograferingen.

zentuvo kan kreve ekstra betaling for eventuelle meromkostninger som følge av Kundens ønske som ikke er oppfattet eller spesifisert i den bestilte leveranse. Dette inkluderer manglende informasjon (jf. punkt 1). Eventuell meromkostning kan bli pålagt av zentuvo etter leveransen er utført.

Alle henvendelser (som ikke omhandler bestilling – se punkt 1) må skje enten via e-post eller telefon. zentuvo bestreber seg å behandle alle innkommende e-post og samtaler som er mottatt innen kl. 16:00 samme dag. E-post eller samtaler som mottas etter kl. 16:00 samme dag er med forbehold om behandling dagen etter.

zentuvo forbeholder seg retten til å endre innhold i salgs –  og  leveringsbetingelsene med 30 dagers varsel.

4. Forventningsmøte og fotobrief 

For å kunne tilby den samme høye kvalitet hver gang bestreber zentuvo seg på å tilknytte faste fotografer til Kunden. Et forventningsmøte vil i starten av samarbeidet bli arrangert mellom Kunden og fotograf. zentuvo anbefaler at dette møtet gjennomføres for å sikre enighet mellom Kundens forventninger og leveranse. Kunden kan når som helst i samarbeidet be om et nytt forventningsmøte med fotografen.

Det vil i forbindelse med forventningsmøte bli utarbeidet en fotobrief som en forventningsavklaring mellom Kunden og fotografen for å sikre korrekt leveranse. Denne forventningsavklaringen er en dokumentasjon for hva zentuvo kan forvente av Kunden og hva Kunden kan forvente av zentuvo.

Kunden er innforstått med at zentuvo i forbindelse med ferie eller sykdom kan sende en annen fotograf uten informere Kunden først.  Hvis én bestemt fotograf er å foretrekke på alle bestillinger må det påregnes en eventuell forsinkelse på leveringstiden.

5. Avlysning av bestilling 

En bestilling eller fotografering kan til enhver tid avbestilles uten ekstra gebyr hvis avbestillingen mottas på e-post eller telefon innen kl. 16:00 arbeidsdagen før avtalt tidspunkt for fotografering. Avlyses en fotografering, av Kunden eller Selger av eiendommen, senere enn kl. 16:00 dagen før, eller på samme dag som fotograferingen, pålegges Kunden et avbestillingsgebyr i henhold til gjeldende prisliste.

Såfremt Kunden, Selger eller Selgers stedfortreder ikke er tilstede på eiendommen på det avtalte tidspunkt for fotografering eller at nøkler ikke foreligger som avtalt og fotografen ikke får kontakt med Kunden eller Selger på telefon eller SMS innen 10 minutter, pålegges Kunden et avlysningsgebyr i henhold til gjeldende prisliste. zentuvo eller fotografen skal så vidt det er mulig kontakte Selger, Selgers stedfortreder eller Kunden innen eiendommen forlates med uforrettet sak. Såfremt boligen kan fotograferes senere samme dag eller nøkkel kan avhentes senere samme dag, og saken kan avvikles uten ytterligere forstyrrelser for fotografen, vil Kunden bli krevet for et redusert gebyr i henhold til gjeldene prisliste.

I tilfelle zentuvo eller fotografen må avlyse en fotografering skal zentuvo eller fotografen hurtigst mulig gi Kunden beskjed  og tilby en ny tid. Den reelle leveringstid baseres og avhenger dog av fotografens rådighet, samt tilgjengeligheten til Selger og avtalen om fotograferingen med denne. Kunden vil samtidig få en kompensasjon ved en oppgradering av pakken eller levering av 5 ekstra bilder. Kompensasjonen gjelder dog ikke hvis zentuvo stiller en annen fotografen til rådighet og kan gjennomføre fotograferingen som planlagt på den avtalte dag. Det samme gjelder hvis én bestemt fotograf er å foretrekke på alle bestillinger, og det derfor må påregnes eventuell forsinkelse på leveringstiden.

6. Klargjøring før fotografering 

zentuvo tilbyr i forkant av  fotografering en instruks for klargjøring av eiendommen i elektronisk format, som Kunden, Selger eller Selgers stedfortreder skal følge. Eiendommen skal være klar til fotografering når fotografen ankommer. I forbindelse med opptak til zView (virtuell visning) og video anbefales det at fotografen er alene i eiendommen, fordi personer og inventar / gjenstander ikke kan flyttes på mens opptak pågår.

Fotografen kan komme med innspill hvis det oppdages at en endring kan ha en fordel for leveransen før fotograferingen, men fotografen tar som utgangspunkt at boligen er klargjort slik som Selger ønsker at den skal fotografers. Fotografen skal kontakte Kunden eller Selger såfremt han mener at boligen ikke er i tilstrekkelig klargjort og få en avklaring om hvorvidt Kunde eller Selger ønsker fotograferingen gjennomført eller ikke. Hvis fotografen ikke får kontakt med Kunden eller Selger på telefon eller SMS innen 10 minutter er det fotografens beslutning som gjelder. Såfremt fotografen blir bedt om å fotografere en eiendom som ikke er forberedt, og dette medfører at fotograferingen tar lengere tid enn avtalt, faktureres Kunden for den ekstra tid som det tar å rydde og forberede eiendommen.

Såfremt fotografen vurderer at eiendommen ikke er i bygningsmessig forsvarlig tilstand, og derved ikke egnet til fotografering med hensikt til markedsføring eller opplever det utrygt å bevege seg inn på eiendommen, på grunn av- som eksempel, men ikke begrenset til – truende beboere, husdyr eller værforhold har fotografen rett til å avlyse fotograferingen av eiendommen og Kunden pålegges et avbestillingsgebyr i henhold til gjeldende prisliste. Hvis Kunden velger å avlyse samme dag som fotograferingen finner sted fordi eiendommen ikke er klargjort eller ikke er i forsvarlig bygningsmessig tilstand, vil Kunden bli pålagt et avbestillingsgebyr (jf. punkt 5). Meromkostninger i forbindelse med en ny fotografering dekkes fullt og fast av Kunden.

7. Levering og oppbevaring 

Levering finner sted 1. arbeidsdag etter fotografering. zentuvo anser leveringen som gjennomført i det øyeblikk leveransen er gjort tilgjengelig for Kunden og Kunden er blitt gjort oppmerksom på dette via e-post. Plantegninger som er innlevert til tegning, vil også være klare påfølgende arbeidsdag. Det er til enhver tid Kundens eget ansvar å oppbevare leveransen etter levering. Som en service tilbyr zentuvo å oppbevare leverte bilder / plantegninger i 12 måneder, mens råmateriale slettes etter 2 uker.

Ved ønske om levering samme dag skal det være booket tid til fotografering med enten Selger, Kunden eller stedfortreder innen kl. 12:00. Hvis fotograferingen finner sted etter kl. 12:00 kan zentuvo ikke garantere levering samme dag. Kunden vil i forbindelse med levering samme dag bli pålagt en meromkostning i henhold til gjeldende prisliste.

8. Reklamasjon eller endring av leveranse 

zentuvo benytter seg ikke av bildemanipulasjon ved å skjule objekter som kan anses som feil og mangler ved eiendommen, men viser som utgangspunkt eiendommens faktiske tilstand. Hvis Kunden ønsker en endring av bilder som ligger utenfor må dette avtales med zentuvo i forkant eller etter fotografering, og vil bli pålagt en meromkostning i henhold til gjeldende prisliste. Ønske om endringer eller rettelser skal sendes til zentuvo på enten e-post eller telefon umiddelbart etter leveringen. zentuvo fraskriver seg alt ansvar såfremt Kunden eller Selger ønsker et foto endret, og det er Kundens eller Selger som påtar seg ansvaret for konsekvenser som dette måtte få.

zentuvo tar ikke ansvar for eventuelle avvik eller feil som måtte forekomme på plantegninger, da disse kun er ment som veiledende illustrasjoner. Feil som ligger hos zentuvo vil bli rettet kostnadsfritt, mens feil som foreligger på innsendt skisse ligger utenfor zentuvos ansvar og vil bli pålagt en meromkostning. Ved ønske om endringer til møblering som avviker fra det faktiske, vil Kunden bli pålagt en meromkostning i henhold til gjeldende prisliste.

Såfremt Kunden ikke overfor zentuvo påpeker eventuelle feil, mangler eller utilfredshet med det leverte materiale innenfor 14 dager etter levering betraktes leveransen som korrekt og akseptert av kunden. I tilfelle eiendommen/prosjektet er blitt solgt ved bruk av den bestilte leveranse frafaller reklamasjonen, og Kunden kan ikke bruke sin reklamasjonsrett.

9. Bruksrett 

zentuvo og fotografen har til enhver tid opphavsretten til bildene. Opphavsretten er ukrenkelig. Ved bestilling av en leveranse kjøper Kunden en eksklusiv bruksrett til å markedsføre den eiendom / det prosjekt som er avbildet til det er solgt. Kunden kan bare benytte seg av bruksretten til ett salg. Ved markedsføring av – eller henvisning til – eiendommen / prosjektet i medier (aviser, magasiner, internettsider, sosiale medier) skal følgende være notert som opphavsrettshaver: zentuvo / fotografens navn / Kunden. I sosiale medier skal det benyttes #zentuvo som emneknagg. Såfremt bildene skal brukes til andre formål enn markedsføring av bolig pålegges Kunden et gebyr for utvidet bruksrett i tillegg til den gjeldende prisliste. zentuvo har til enhver tid lov til å benytte bildene til egen markedsføring uten samtykke fra Kunden. Bilder, som ikke er av eiendommen, som for eksempel – men ikke begrenset til – bilder av området, er ikke eksklusive og kan benyttes av zentuvo til markedsføring og videresalg.

Videresalg eller videreføring av bruksretten til 3. part uten en skriftlig godkjennelse fra zentuvo er en krenkelse av opphavsretten. For å  videreføre bruksretten  til 3. part må det sendes inn en skriftlig godkjennelse fra Kunden til zentuvo via e-post. Det vil i forbindelse med videreføring av bruksretten bli pålagt en meromkostning i henhold til gjeldende prisliste.

10. Vær og solgaranti 

zentuvo tilbyr ikke solskinnsgaranti i forbindelse med fotografering. Det er derfor opp til Kunden eller Selger å informere zentuvo hvis fotograferingen ønskes flyttet pga. værforhold. I henhold til punkt 3 skal dette skje senest kl. 16:00 arbeidsdagen innen fotograferingen. Avlysning etter kl. 16:00 dagen behandles som en avlysning samme dag i henhold til punkt 5. zentuvo kan ved hjelp av redigeringsteknikker forsøke å levere bilder som minimere regndråper og snø, men kunden kan velge å ikke akseptere disse. zentuvo eller fotografen er ikke ansvarlig for værforhold, som ikke lever opp til Kundens eller Selgers forhåpninger eller ønske ved fotograferingen.

11. Øy-tillegg 

Ved bestilling til eiendommer/prosjekter som er beliggende på øyer utenfor fastland vil det bli pålagt et tillegg i henhold til gjeldende prisliste. Dette tillegget går utelukkende til å dekke fotografens utgifter til kjøring, ferje og ventetid.

12. Betalingsbetingelser 

zentuvos betalingsbetingelser er netto 8 dager kontant. Det faktureres hver 14. dag. Faktura vil bli sendt på e-post. Hvis det ønskes å motta faktura på annen måte enn e-post vil det bli pålagt et fakturagebyr i henhold til gjeldende priser.

13. Fortrolighet 

Partnerne forplikter seg til å behandle enhver opplysning om motpartens aktiviteter i forbindelse med leveranse som strengt fortrolig og skal til enhver tid tas hensyn til at disse opplysninger ikke skal komme til en 3.part. Denne fortroligheten gjelder også etter endt samarbeid.

14. Force majeure 

Uforutsette og upåregnelig forhindringer som gjør at leveransen ikke kan gjennomføres gir zentuvo rett til helt eller delvis å annullere en avtale eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens karakter og varighet. I tilfelle av force majeure skal zentuvo hurtigst mulig gi Kunden beskjed herunder. Force majeure omfatter, men er ikke begrenset til, arbeidskonflikter, driftsstans, stans i trafikken (bil, tog, fly, buss, båt), endret lovgivning, forstyrrelser i elforsyning, forstyrrelser eller nedetid internettforbindelser, nedetid på server, bestemmelser utstedt av myndigheter, naturforhold, krig, opprør, uroligheter, plutselig endrede arbeidsmarkeds- og/eller markedsvilkår. Forsinkelse eller annullering medfører ikke et erstatningskrav for zentuvo.

15. Erstatningsansvar 

zentuvo benytter seg av freelancefotografer, og eventuelle følgeskader omfattes derfor at den enkelte freelancefotografs virksomhetsforsikring. zentuvo kan under ingen omstendigheter gjøres ansvarlig for utilsiktet eller indirekte skader, herunder følgetap eller følgeskader, tap av data eller skader forårsaket av  3. parts produkter eller 3. parts programvare. Det samme gjelder ved overtredelse av den private eiendomsrett i forbindelse med fotografering.

Hvis erstatning er gjort gjeldende begrenser beløpet seg til det avtalte beløp for leveransen. Erstatning eller kompensasjon gis kun ved feil eller mangler ved det leverte  produkt eller tjeneste. zentuvo er ikke ansvarlig for indirekte tap av leveransen.

16. Tingrett 

I tilfelle ved tvister og/eller uoverensstemmelser avgjøres disse ved retten i Oslo, såfremt en godkjent løsning ikke kan forhandles.

17. Kvalitetsvurdering 

zentuvo kan foreta en elektronisk kvalitetsmåling 72 timer etter fotooppdraget har funnet sted. Denne kvalitetsmåling utsendes  til boligselgers e-post, som Kunden har opplyst under bestillingen (se punkt 1). Denne kvalitetsmåling har utelukkende  internt formål og intensjoner som vedrører forbedringer av produksjonen

18. Endring av Salgs- og leveringsbetingelser 

Gjeldende salgs- og leveringsbetingelser skal være tilgengelige for Kunden i skriftlig form til enhver tid på www.zentuvo.it/salgs-og-leveringsbetingelser/